รหัสไปรษณีย์ จังหวัดยโสธร

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดยโสธร ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
35000ในเมืองอำเภอเมืองยโสธร
35000น้ำคำใหญ่อำเภอเมืองยโสธร
35000ตาดทองอำเภอเมืองยโสธร
35000สำราญอำเภอเมืองยโสธร
35000ค้อเหนืออำเภอเมืองยโสธร
35000ดู่ทุ่งอำเภอเมืองยโสธร
35000เดิดอำเภอเมืองยโสธร
35000ขั้นไดใหญ่อำเภอเมืองยโสธร
35000ทุ่งแต้อำเภอเมืองยโสธร
35000สิงห์อำเภอเมืองยโสธร
35000นาสะไมย์อำเภอเมืองยโสธร
35000เขื่องคำอำเภอเมืองยโสธร
35000หนองหินอำเภอเมืองยโสธร
35000หนองคูอำเภอเมืองยโสธร
35000ขุมเงินอำเภอเมืองยโสธร
35000ทุ่งนางโอกอำเภอเมืองยโสธร
35000หนองเรืออำเภอเมืองยโสธร
35000หนองเป็ดอำเภอเมืองยโสธร
35110ลุมพุกอำเภอคำเขื่อนแก้ว
35110ย่ออำเภอคำเขื่อนแก้ว
35110สงเปือยอำเภอคำเขื่อนแก้ว
35110โพนทันอำเภอคำเขื่อนแก้ว
35110ทุ่งมนอำเภอคำเขื่อนแก้ว
35110กู่จานอำเภอคำเขื่อนแก้ว
35110กุดกุงอำเภอคำเขื่อนแก้ว
35110เหล่าไฮอำเภอคำเขื่อนแก้ว
35110ดงเจริญอำเภอคำเขื่อนแก้ว
35120บุ่งค้าอำเภอเลิงนกทา
35120สวาทอำเภอเลิงนกทา
35120ห้องแซงอำเภอเลิงนกทา
35120สามัคคีอำเภอเลิงนกทา
35120กุดเชียงหมีอำเภอเลิงนกทา
35120สามแยกอำเภอเลิงนกทา
35120กุดแห่อำเภอเลิงนกทา
35120โคกสำราญอำเภอเลิงนกทา
35120สร้างมิ่งอำเภอเลิงนกทา
35120ศรีแก้วอำเภอเลิงนกทา
35120ไทยเจริญอำเภอไทยเจริญ
35120น้ำคำอำเภอไทยเจริญ
35120ส้มผ่ออำเภอไทยเจริญ
35120คำเตยอำเภอไทยเจริญ
35120คำไผ่อำเภอไทยเจริญ
35130ฟ้าหยาดอำเภอมหาชนะชัย
35130หัวเมืองอำเภอมหาชนะชัย
35130คูเมืองอำเภอมหาชนะชัย
35130ผือฮีอำเภอมหาชนะชัย
35130บากเรืออำเภอมหาชนะชัย
35130ม่วงอำเภอมหาชนะชัย
35130โนนทรายอำเภอมหาชนะชัย
35130บึงแกอำเภอมหาชนะชัย
35130พระเสาร์อำเภอมหาชนะชัย
35130สงยางอำเภอมหาชนะชัย
35140กุดชุมอำเภอกุดชุม
35140โนนเปือยอำเภอกุดชุม
35140กำแมดอำเภอกุดชุม
35140นาโส่อำเภอกุดชุม
35140ห้วยแก้งอำเภอกุดชุม
35140หนองหมีอำเภอกุดชุม
35140โพนงามอำเภอกุดชุม
35140คำน้ำสร้างอำเภอกุดชุม
35140หนองแหนอำเภอกุดชุม
35150โพธิ์ไทรอำเภอป่าติ้ว
35150กระจายอำเภอป่าติ้ว
35150โคกนาโกอำเภอป่าติ้ว
35150เชียงเพ็งอำเภอป่าติ้ว
35150ศรีฐานอำเภอป่าติ้ว
35160ฟ้าห่วนอำเภอค้อวัง
35160กุดน้ำใสอำเภอค้อวัง
35160น้ำอ้อมอำเภอค้อวัง
35160ค้อวังอำเภอค้อวัง
35170ดงมะไฟอำเภอทรายมูล
35170นาเวียงอำเภอทรายมูล
35170ไผ่อำเภอทรายมูล
35170ทรายมูลอำเภอทรายมูล
35170ดู่ลาดอำเภอทรายมูล
35180นาคำอำเภอคำเขื่อนแก้ว
35180ดงแคนใหญ่อำเภอคำเขื่อนแก้ว
35180นาแกอำเภอคำเขื่อนแก้ว
35180แคนน้อยอำเภอคำเขื่อนแก้ว

รหัสไปรษณีย์อื่น ๆ ใน ตำบล/แขวง ของจังหวัดยโสธร