รหัสไปรษณีย์ จังหวัดชัยนาท

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดชัยนาท ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
17000ในเมืองอำเภอเมืองชัยนาท
17000บ้านกล้วยอำเภอเมืองชัยนาท
17000ท่าชัยอำเภอเมืองชัยนาท
17000ชัยนาทอำเภอเมืองชัยนาท
17000เขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาท
17000หาดท่าเสาอำเภอเมืองชัยนาท
17000ธรรมามูลอำเภอเมืองชัยนาท
17000เสือโฮกอำเภอเมืองชัยนาท
17000นางลืออำเภอเมืองชัยนาท
17110คุ้งสำเภาอำเภอมโนรมย์
17110วัดโคกอำเภอมโนรมย์
17110ศิลาดานอำเภอมโนรมย์
17110ท่าฉนวนอำเภอมโนรมย์
17120วัดสิงห์อำเภอวัดสิงห์
17120มะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์
17120หนองน้อยอำเภอวัดสิงห์
17120หนองบัวอำเภอวัดสิงห์
17120หนองขุ่นอำเภอวัดสิงห์
17120บ่อแร่อำเภอวัดสิงห์
17120วังหมันอำเภอวัดสิงห์
17120หนองมะโมงอำเภอหนองมะโมง
17120วังตะเคียนอำเภอหนองมะโมง
17120สะพานหินอำเภอหนองมะโมง
17120กุดจอกอำเภอหนองมะโมง
17130หันคาอำเภอหันคา
17130บ้านเชี่ยนอำเภอหันคา
17130ไพรนกยูงอำเภอหันคา
17130วังไก่เถื่อนอำเภอหันคา
17130เด่นใหญ่อำเภอหันคา
17130เนินขามอำเภอเนินขาม
17130กะบกเตี้ยอำเภอเนินขาม
17130สุขเดือนห้าอำเภอเนินขาม
17140แพรกศรีราชาอำเภอสรรคบุรี
17140เที่ยงแท้อำเภอสรรคบุรี
17140ห้วยกรดอำเภอสรรคบุรี
17140โพงามอำเภอสรรคบุรี
17140บางขุดอำเภอสรรคบุรี
17140ดงคอนอำเภอสรรคบุรี
17140ดอนกำอำเภอสรรคบุรี
17140ห้วยกรดพัฒนาอำเภอสรรคบุรี
17150สรรพยาอำเภอสรรพยา
17150ตลุกอำเภอสรรพยา
17150เขาแก้วอำเภอสรรพยา
17150โพนางดำตกอำเภอสรรพยา
17150โพนางดำออกอำเภอสรรพยา
17150บางหลวงอำเภอสรรพยา
17150หาดอาษาอำเภอสรรพยา
17160หนองแซงอำเภอหันคา
17160ห้วยงูอำเภอหันคา
17160สามง่ามท่าโบสถ์อำเภอหันคา
17170หางน้ำสาครอำเภอมโนรมย์
17170ไร่พัฒนาอำเภอมโนรมย์
17170อู่ตะเภาอำเภอมโนรมย์