รหัสไปรษณีย์ จังหวัดกระบี่

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดกระบี่ ครบทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ค้นหาง่าย คัดลอกสะดวก

ค้นหารหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตหมายเหตุ
80240สินปุนอำเภอเขาพนม
80240โคกหารอำเภอเขาพนม
81000ปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่
81000กระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่
81000กระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่
81000เขาครามอำเภอเมืองกระบี่
81000เขาทองอำเภอเมืองกระบี่
81000ทับปริกอำเภอเมืองกระบี่
81000ไสไทยอำเภอเมืองกระบี่
81000อ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่
81000หนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่
81000คลองประสงค์อำเภอเมืองกระบี่
81110อ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึก
81110แหลมสักอำเภออ่าวลึก
81110นาเหนืออำเภออ่าวลึก
81110คลองหินอำเภออ่าวลึก
81110อ่าวลึกน้อยอำเภออ่าวลึก
81110อ่าวลึกเหนืออำเภออ่าวลึก
81110เขาใหญ่อำเภออ่าวลึก
81110คลองยาอำเภออ่าวลึก
81110บ้านกลางอำเภออ่าวลึก
81120เกาะกลางอำเภอเกาะลันตา
81120คลองยางอำเภอเกาะลันตา
81120คลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อม
81120คลองท่อมเหนืออำเภอคลองท่อม
81120ห้วยน้ำขาวอำเภอคลองท่อม
81120พรุดินนาอำเภอคลองท่อม
81120เพหลาอำเภอคลองท่อม
81130เหนือคลองอำเภอเหนือคลอง
81130เกาะศรีบอยาอำเภอเหนือคลอง
81130คลองขนานอำเภอเหนือคลอง
81130คลองเขม้าอำเภอเหนือคลอง
81130โคกยางอำเภอเหนือคลอง
81130ตลิ่งชันอำเภอเหนือคลอง
81130ปกาสัยอำเภอเหนือคลอง
81130ห้วยยูงอำเภอเหนือคลอง
81140เขาพนมอำเภอเขาพนม
81140เขาดินอำเภอเขาพนม
81140พรุเตียวอำเภอเขาพนม
81140หน้าเขาอำเภอเขาพนม
81150เกาะลันตาใหญ่อำเภอเกาะลันตา
81150เกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตา
81150ศาลาด่านอำเภอเกาะลันตา
81160ปลายพระยาอำเภอปลายพระยา
81160เขาเขนอำเภอปลายพระยา
81160เขาต่ออำเภอปลายพระยา
81160คีรีวงอำเภอปลายพระยา
81170คลองพนอำเภอคลองท่อม
81170ทรายขาวอำเภอคลองท่อม
81190ลำทับอำเภอลำทับ
81190ดินอุดมอำเภอลำทับ
81190ทุ่งไทรทองอำเภอลำทับ
81190ดินแดงอำเภอลำทับ