รหัสไปรษณีย์ 56140 ขุนควร

รหัสไปรษณีย์ 56140 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน

หมู่ที่หมู่บ้านรหัสไปรษณีย์
1น้ำปุก56140
2น้ำแป้ง56140
3สบเกี๋ยง56140
4ขุนกำลัง56140
5นาอ้อม56140
6ผาตั้ง56140
7สันติสุข56140
8สบขาม56140
9แสงไทร56140
10น้ำริน56140
11ใหม่สารภี56140
12สันกลาง56140