รหัสไปรษณีย์ 56140 งิม

รหัสไปรษณีย์ 56140 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน

หมู่ที่หมู่บ้านรหัสไปรษณีย์
1ทุ่งแต56140
2หนองบัว56140
3ควร56140
4ดอนไชย56140
5แบ่ง56140
6ปัว56140
7ปางผักหม56140
8สันกลาง56140
9ป่าแดง56140
10เลี้ยว56140
11แฮะ56140
12ใหม่น้ำเงิน56140
13ปัวดอย56140
14ตุ่น56140
15เก๊าเงา56140
16น้ำฮาก56140
17นาดอ56140
18ต้า56140
19ปางวัว56140