รหัสไปรษณีย์ 85120 เชี่ยวเหลียง

รหัสไปรษณีย์ 85120 ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ประเทศไทย

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน

หมู่ที่หมู่บ้านรหัสไปรษณีย์
1น้ำแดง85120
2ย่านยาว85120
3เชี่ยวเหลียง85120
4ขุนรอง85120
5นาใน85120
6หล่อไหล85120
7ชนนิมิตร85120